Legislatíva

Naša firma spolupracuje iba s osvedčenými pracovníkmi, ktorí môžu pracovať vo výškach a nad voľnou hĺbkou, pretože sú vyškolení a pravidelne preškolení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č. 174/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Na stiahnutie: