Reštaurátorské práce

Naša firma zabezpečuje a sprostredkúva aj špecializované reštaurátorské práce, ktoré sú realizované pod odborným vedením Mgr. art. Adriána Giača. Mgr. art. A. Giač je diplomovaný reštaurátor, člen Komory reštaurátorov, čo je zo zákona nevyhnutnou podmienkou pre reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Špecializuje sa na reštaurovanie drevených polychrómovaných plastík a oltárnych architektúr, kamenných polychrómovaných plastík, štukových plastík, architektonických článkov a súvisiacich omietok v exteriéroch a interiéroch historickej architektúry. Počas svojej praxe reštauroval alebo sa spolupodieľal na reštaurovaní mnohých kultúrnych pamiatok. Zo všetkých prác môžeme uviesť nasledovné.

Reštaurovanie nehnuteľných NKP:

 • katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave – interiér
 • katedrálny dóm sv. Martina v Bratislave – organová kaplnka
 • kalvária v Banskej Štiavnici (UNESCO) – reštaurátorský výskum komplexu, reštaurovanie kaplnky č. 7
 • ranogotický kostol Najsvätejšieho tela Kristovho v Belej-Duliciach – exteriér
 • národná bazilika Sedembolestnej panny Márie v Šaštíne-Strážoch – interiér
 • klasicistická vila v Drážďanoch – exteriér

Reštaurovanie hnuteľných NKP:

 • vinohradnícka expozícia v Malokarpatskom múzeu v Pezinku
 • ranobarokový organ a chór v kostole sv. Michala archanjela v Skalici
 • ranobarokový oltár s gotickou menzou v kostole Najsvätejšieho tela Kristovho v Belej-Duliciach
 • barokový oltár z kostola ECAV v Príbovciach
 • barokový oltár z kostola ECAV v L. Mikuláši

Iné práce:

 • odborný reštaurátorský dozor pri obnove prvej budovy SNM – múzea Andreja Kmeťa v Martine
 • reštaurátorské výskumy mnohých objektov v rámci Slovenska

Reštaurátorské práce – galéria